Biên Bản Thu Giữ điện Thoại

Tin Tức

Bạn đã bao giờ nghe đến biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, đồ chưa? Biên bản này chính là một tài liệu ghi lại việc tạm giữ những đồ vật quan trọng trong các trường hợp khác nhau. Đặc biệt, nó còn là bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ án.

Mẫu Biên Bản Tạm Giữ Đồ Vật, Tài Liệu, Đồ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……………… tại ……..

Chúng tôi gồm:

 • Ông/bà: ………………. Điều tra viên thuộc Cơ quan…………………

 • Ông/bà: ………………….

Căn cứ các điều 88, 90, 147, 178, 198 và 199 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi tiến hành lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của:

 • Họ tên: …………………. Giới tính: ………………………

 • Tên gọi khác: …………..

 • Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại: ……………..

 • Quốc tịch:……………….; Dân tộc:………………………….; Tôn giáo: ………………..

 • Nghề nghiệp: …………..Số điện thoại liên hệ: ……………..

 • Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………….

 • Cấp ngày ………. tháng ……. năm …………… Nơi cấp: …………

 • Nơi cư trú: ……………..

 • Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm (1):……..

(1) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản…………

 • Thái độ chấp hành của người có đồ vật, tài liệu bị tạm giữ:…………….

 • Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông/bà: ………trình bày (2):

Chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu trên để phục vụ công tác điều tra. Việc lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu kết thúc hồi ………… giờ ………… ngày………. tháng ……… năm.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà…………..; một bản gửi cho Viện kiểm sát…………………; một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
ĐIỀU TRA VIÊN
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Hướng Dẫn Làm Biên Bản:

 • Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

 • Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại đồ vật, tài liệu

Thông tin pháp lý liên quan:

Về tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét

Tại Điều 198, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi khám xét như sau:

 1. Khi khám xét, Điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật, người quản lý đồ vật, người chứng kiến, đại diện gia đình, đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét.

 2. Việc tạm giữ tài liệu, đồ vật khi tiến hành khám xét được lập biên bản theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này. Biên bản tạm giữ được lập thành bốn bản, trong đó một bản giao cho người chủ tài liệu, đồ vật hoặc người quản lý tài liệu, đồ vật, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản giao cho Viện kiểm sát cùng cấp và một bản giao cho cơ quan quản lý tài liệu, đồ vật bị tạm giữ.

Như vậy, trong trường hợp có căn cứ nghi ngờ đồ vật là vật chứng của một vụ án, cơ quan công an có quyền tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vụ án. Tuy nhiên, việc tạm giữ phải được tiến hành trước mặt chủ đồ vật hoặc đại diện gia đình, đại diện chính quyền và người chứng kiến. Ngoài ra, việc tạm giữ đồ vật phải được lập biên bản giao cho người chủ đồ vật.

Căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử

Tại Điều 192, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:

 • Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

 • Khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án thì có thể khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử.

Đây là các thông tin cơ bản về biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, đồ. Nếu bạn đang trong tình huống liên quan đến việc tạm giữ đồ vật quan trọng, hãy tuân thủ các quy định pháp lý để đảm bảo quyền lợi và vai trò của mình trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án.

Rate this post