Số điện Thoại Tổng Cục Thuế

Tin Tức

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020. Nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước; kịp thời tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính thông báo việc điều chỉnh, bổ sung số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức gửi đến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Ngày 17/10/2016 Bộ Tài chính đã có Thông báo số 593/TB-BTC về công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, hướng dẫn những nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và những yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị.

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Bộ Tài chính: Số điện thoại Thanh tra Bộ Tài chính: (04)22208114; Thư điện tử: Thanhtrataichinh@mof.gov.vn; Số điện thoại Vụ Tổ chức cán bộ: (04)22208116, Thư điện tử: Tochuccanbo@mof.gov.vn.

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Tổng cục Thuế: Số điện thoại trực lãnh đạo Tổng cục Thuế: 0978.05.05.05; Số điện thoại Vụ kiểm tra nội bộ – Tổng cục Thuế: (04) 39725048; Thư điện tử: duongdaynong@gdt.gov.vn. Số điện thoại Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Thuế: (04) 39725046, Thư điện tử: duongdaynong@gdt.gov.vn.

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử của Tổng cục Hải quan: Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Số Điện thoại: 0981.389.389 và 0961.389.389; Fax: (04) 39.440.848; Thư điện tử: bcd389@customs.gov.vn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, gồm:

– Những nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

– Thái độ trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

– Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

– Phản ánh tiêu cực, sách nhiễu của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ.

– Phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính cần bổ sung, sửa đổi.

– Đề xuất sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; giải pháp phát triển kinh tế – xã hội thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Yêu cầu đối với phản ánh kiến nghị:

– Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

– Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

– Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị

– Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

– Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết./.

Phương Nam

Rate this post