Số điện Thoại Cục Chính Sách Bộ Quốc Phòng

Tin Tức

Bạn có biết rằng từ ngày 20 tháng 12 năm 1995, Cục Chính sách Bộ Quốc Phòng đã đưa ra hướng dẫn quản lý hồ sơ thủ tục đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ được hưởng chế độ ưu đãi theo thông tư số 2285/QP-TT ngày 21-11-1995 của Bộ Quốc Phòng không? Hướng dẫn này đã được thống nhất với các cơ quan liên quan và Tổng cục Chính trị để đảm bảo quyền lợi của các đối tượng này.

Nguyên tắc chung

Theo hướng dẫn này, hồ sơ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng được hưởng chế độ ưu đãi phải được quản lý và thực hiện chính sách theo mẫu quy định thống nhất. Các giấy tờ trong hồ sơ phải được đầy đủ, chính xác và được ký tên và đóng dấu bởi Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền. Đối với những đối tượng đã được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Thông tư số 289/QP-TT ngày 26-02-1994 của Bộ Quốc Phòng, không cần khai lại hồ sơ, chỉ cần bổ sung nội dung thiếu (nếu có) để hoàn thiện quản lý. Khi xuất ngũ, hồ sơ sẽ chuyển sang cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng về cư trú.

Hồ sơ thủ tục

Hồ sơ quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng được hưởng chế độ ưu đãi tuân thủ theo quy định tại các Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc Phòng. Cụ thể:

 1. Hồ sơ người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8-1945 vẫn được thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Trung ương.
 2. Hồ sơ người hoạt động cách mạng từ 01-01-1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 gồm:
 • Bản khai cá nhân có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
 • Xác nhận của Cục trưởng Cục Cán bộ.
 • Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
 • Phiếu lập sổ phụ cấp tiền khởi nghĩa do Cục Chính sách lập.
 1. Hồ sơ liệt sỹ (thuộc trách nhiệm của quân đội) gồm:
  a) Hồ sơ báo tử:
 • Giấy báo tử do Thủ trưởng cấp trung đoàn hoặc cao hơn ký.
 • Thư chia buồn.
 • Biên bản kiểm kê và bàn giao di vật do cơ quan chính trị lập.
 • Sơ đồ mộ trí.

Ngoài ra, những trường hợp chết được xác nhận liệt sỹ theo các điều 11 của Nghị định 28/CP thì cần có giấy tờ khác như:

 • Biên bản xảy ra trường hợp chết do đấu tranh chống tội phạm hoặc cứu người, cứu sản phẩm của Nhà nước và nhân dân.
 • Giấy xác nhận ở nơi có phụ cấp đặc biệt bằng 100% nếu trường hợp chết do ốm đau, tai nạn.
 • Bệnh án điều trị, biên bản tử vong của bệnh viện nếu thương binh chết do vết thương tái phát.

b) Những trường hợp mất tin, mất tích từ ngày 31-12-1994 trở về trước, việc kết luận, lập hồ sơ báo tử vẫn thực hiện như quy định hiện hành.

 1. Hồ sơ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động gồm:
 • Giấy xác nhận được tặng danh hiệu Anh hùng.
 • Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được hưởng phụ cấp ưu đãi.
 • Phiếu lập sổ phụ cấp ưu đãi hàng tháng.
 1. Hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách như thương binh gồm:
  a) Hồ sơ thương binh:
 • Giấy chứng nhận bị thương.
 • Biên bản giám định thương tật.
 • Ảnh 3×4.
 • Quyết định và giấy chứng nhận thương binh.

Ngoài ra, những trường hợp bị thương được xác nhận là thương binh theo khoản 2, 3, 4 và 5 của Nghị định 28/CP cần có giấy tờ khác như:

 • Biên bản xảy ra trường hợp bị thương do đấu tranh chống tội phạm hoặc cứu người, cứu sản phẩm của Nhà nước và nhân dân.
 • Bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian bị tù, đày có vết thương thực thể.
 • Giấy xác nhận ở nơi có phụ cấp đặc biệt bằng 100% nếu bị tai nạn.

b) Những quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng bị thương từ ngày 31-12-1994 trở về trước thì tuân thủ quy định tại điểm 4 mục IV Thông tư số 2285/QP-TT ngày 21-11-1995 của Bộ Quốc Phòng.

 1. Hồ sơ bệnh binh gồm:
 • Giấy chứng nhận bệnh tật.
 • Biên bản giám định y khoa.
 • Ảnh 3×4.
 • Quyết định và giấy chứng nhận bệnh binh.
 1. Hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế gồm:
 • Bản khai cá nhân.
 • Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
 • Phiếu lập trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc một lần (nếu có).
 1. Hồ sơ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày gồm:
 • Bản khai cá nhân.
 • Bản kết luận của cấp có thẩm quyền về thời gian bị tù, đày.
 • Quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hưởng trợ cấp ưu đãi.

Đăng ký quản lý và di chuyển hồ sơ

Các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc Phòng phải đăng ký quản lý hồ sơ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng được hưởng chế độ ưu đãi. Hồ sơ của từng đối tượng được lưu ở Cục Chính sách và đơn vị đầu mối. Khi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng di chuyển sang đơn vị khác trong quân đội, hồ sơ sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới quản lý. Khi xuất ngũ, hồ sơ sẽ được niêm phong và nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú, đồng thời báo cáo về Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị. Hồ sơ báo tử sẽ được bàn giao cho cơ quan quân sự tỉnh, thành phố nơi gia đình cư trú. Đảm bảo giữ gìn và bảo quản chu đáo hồ sơ để sử dụng trong các kế hoạch công tác chính sách trong quân đội và giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

Điều quan trọng là, việc quản lý hồ sơ này không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn là cơ sở để thực hiện các chính sách cho những người có công. Hãy tuân thủ các quy định và giữ gìn hồ sơ một cách chu đáo để đảm bảo quyền lợi của các đối tượng này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập Điện Thoại Cho Người Già.

Rate this post