Số điện Thoại Chùa Ba Vàng

Tin Tức

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:

TÀI KHOẢN CÚNG DƯỜNG CẦU AN CẦU SIÊU CHÙA BA VÀNG

– Số tài khoản: 0141005656888.

– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.

– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.

– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Quý nhân dân, Phật tử lưu ý:

– Khi chuyển khoản tiền cúng dường, công đức về Chùa theo Chương trình này thì ghi rõ nội dung chuyển khoản như sau: “Ho Ten – Dia chi – Cung duong cau an cau sieu”

– Nếu trực tiếp mang tiền cúng dường, công đức theo Chương trình này về chùa dâng lên hòm công đức tại Chùa, lưu ý dâng vào đúng hòm có ghi dòng chữ: Công Đức Tam Bảo Cầu an, Cầu siêu.

Sau khi tùy duyên cúng dường, gửi thông tin cho nhà chùa theo hướng dẫn sau, để nhà chùa tập hợp danh sách làm lễ hồi hướng:

Số điện thoại duy nhất tiếp nhận thông tin: 0981392858.

Nội dung tin nhắn:

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… /…/… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để cầu an, cầu siêu, con xin quý Thầy chứng minh và chú nguyện hồi hướng cầu an cho gia đình con và hồi hướng cho các vong linh… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Trường hợp danh sách cầu an/cầu siêu đã được đăng ký thành công qua đường link theo thông báo của nhà chùa hoặc qua câu lạc bộ Cúc Vàng thì không phải nhắn tin cho nhà chùa nữa.

Văn khấn trước khi gửi

(Địa điểm: tùy duyên nơi thanh tịnh)

1. Trường hợp không tu chỉ gửi cúng dường hồi hướng cầu an, cầu siêu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… với lòng kính tín Tam Bảo, giác ngộ nhân quả tội phúc. Con xin kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con thành tâm đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báu này đến cho các chư vị (chư Thiên, chư Thần Linh; vong linh: gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…)… được về chùa Ba Vàng, nương tựa Tam Bảo nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, an vui và nguyện chư vị từ nay tới vô lượng kiếp về sau kết duyên pháp lữ với con, để trợ duyên cho nhau tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Con lại xin hồi hướng phúc báu đến cho (tên)… được (đọc mong cầu)…Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Trường hợp có tu tập và đã bạch tại khóa lễ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ… Hôm nay là ngày… tháng… năm… con thành tâm đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, để hồi hướng phúc báu, hồi hướng cầu siêu cho các chúng trong cõi tâm linh và cầu an theo mong cầu, mà con đã bạch theo nghi thức (tên nghi thức: cúng rằm, giỗ, cầu an, cầu siêu…)…Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Rate this post